Mateusz Jasiński

February 28, 8:30am - 10:00am CET. Hosted at Teatr 6.piętro

part of a series on Rebel


Mateusz Jasiński - popularyzator biegania, ultramaratończyk, ambitny przedsiębiorca, i zwykły człowiek zakochany w życiu (kolejność przypadkowa). Zrezygnował ze świetnej pracy, studiów i postawił wszystko na jedną kartę- na bieganie. Otworzył swoją firmę, zaczął trenować ludzi i… poszło! A w zasadzie.. pobiegło.

Współzałożyciel oraz autor wielu projektów w skali kraju popularyzujących bieganie jako styl życia. Twórca i pomysłodawca projektu pobiegani.pl- otwartych, darmowych treningów biegania dla wszystkich. Były redaktor naczelny TreningBiegacza.pl, aktualnie założyciel projektu TrenerBiegania.pl. Zawodowo odpowiedzialny za rozwój marki New Balance w Polsce. Ostatnie podróże do wyjątkowych destynacji takich Patagonia czy Hawaje, zainspirowały go do napisania najlepszego życiorysu w historii ludzkości, który od jakiegoś czasu wdraża w życie.

Additional details

Teatr 6. piętro mieści się w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej). Należy zejść do wind i wjechać na 6-te piętro.

Prezentacja zaczyna się o godzinie 9.00, zapraszamy już od 8.30.

Rejestracja na spotkanie CreativeMornirngs będzie możliwa od poniedziałku 24 lutego od godziny 11.00.

Każda niewykorzystana rejestracja oznacza blokadę miejsca, dla kogoś innego. Prosimy o przemyślaną decyzję :)

Rejestracja oznacza akceptację regulaminu spotkania

REGULAMIN CREATIVEMORNINGS WARSAW

§ 1 CreativeMornings Warsaw, zwany dalej „Spotkaniem”, jest częścią międzynarodowego cyklu spotkań CreativeMornings (www.creativemornings.com). Organizatorem Spotkania jest przedsiębiorstwo Kendoo Anna Koss, ul Armii Ludowej 15/41, 00-632 Warszawa, NIP: 718-167-87-60.

§ 2 Uczestnikiem Spotkania może być każda osoba fizyczna po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: Uczestnik). Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest dokonanie zgłoszenia online posługując się formularzem znajdującym się na stronie internetowej www.creativemornings.com w terminie podanym przez Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przekazanych przez Uczestnika, a w szczególności za ich prawdziwość i aktualność. Organizator nie odpowiada za niemożność uczestnictwa w Spotkaniu przez Uczestnika, w przypadku gdy dane, które przekazał Uczestnik są niekompletne, nieprawidłowe, nieprawdziwe, jak również z uwagi na brak wolnych miejsc. W takich przypadkach Uczestnik traci prawo do udziału w Spotkaniu. Uczestnictwo w spotkaniu jest dobrowolne i bezpłatne. W Spotkaniu może wziąć udział wyłącznie określona przez Organizatora liczba osób. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3 Uczestnik Spotkania wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi danych osobowych oraz ich administrowanie i przetwarzanie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnik Spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone w czasie wykorzystanie przez Organizatora i sponsora swojego wizerunku, głosu oraz treści przekazywanych podczas Spotkania. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności publikacji zdjęć i filmów z utrwalonymi wizerunkiem i głosem Uczestników wykonanych w trakcie Spotkania. Organizator zastrzega, iż udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych (ust. 1) oraz udzielenie zgody o której mowa w ust. 2 (powyżej) jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału Uczestnika w Spotkaniu.

§ 4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegenta Spotkania w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz bez informowania Uczestników Spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Spotkania w całości lub w części, jego przerwania lub zawieszenia w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez informowania Uczestników Spotkania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (zarówno majątkowe jak niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź jakiekolwiek inne osoby trzecie, powstałe w związku z uczestnictwem w Spotkaniu. Organizator nie zwraca ani nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika a związanych z uczestnictwem w Spotkaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału przez Uczestnika w Spotkaniu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz informacje przekazywane przez prelegentów Spotkania. Wszelkie wykorzystanie przez Uczestnika uzyskanych na Spotkaniu informacji odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika.

§ 5 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Spotkanie Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa; Korzystanie w trakcie Spotkania z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio-video jest uzależnione od zgody prelegenta Spotkania oraz Organizatora

§ 6 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w każdym czasie i zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio go opublikował. Zmiany w Regulaminie nie skutkują anulowaniem zgłoszeń uprzednio zarejestrowanych Uczestników. W razie pojawienia się wątpliwości, co do znaczenia lub interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu, ostateczna ich interpretacja należy do Organizatora. Decyzje Organizatora podjęte we wszystkich sprawach i na każdym etapie są ostateczne i prawnie wiążące dla każdego z Uczestników. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Spotkaniu przewidzianych w Regulaminie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze Spotkania. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go ze Spotkania ze względu na niespełnienie warunków określonych w Regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z związku z przebiegiem Spotkania są rozstrzygane przez właściwy dla Organizatora sąd powszechny. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący określa wszelkie kwestie związane z organizacją i przebiegiem Spotkania.

W imieniu Kendoo Anna Koss Warszawa, 22 lutego 2014 roku