About

صبح خلاقانه از سال ۲۰۰۸ توسط تینا راس ایزنبرگ پایهگذاری شد که در شهر‌های زیادی از جهان درحال برگزاری است و روز به روز شهر‌های دیگری عضو این رویداد می‌شوند. این رویداد هر ماه یک تم جهانی دارد و ضمن صرف یک صبحانه‌ی رایگان پس از یک سخنرانی ۳۰ دقیقه‌ای عزیزان به بحث و گفتگو و شبکه سازی می‌پردازند صبح خلاقانه‌ از آغاز ۲۰۲۰ به مشهد آمد تا مشهدی‌ها هم به شبکه خلاقین جهانی بپیوندند.

Team