خلاق،متفکر،جستجوگر،شاعر،نویسنده،ترانه سرا

به گونه ای در شاعری و نویسندگی خورده هوشی دارم تکه عقلی...

هر آنچه که نمیدانم و باید بدانم

در مورد شناخت آداب معاشرت با افرادی که آداب معاشرت و رفتار را نمیدانند...

افراد خود ساخته و موفق

احساس درونی

جهانگرد

هیچ چیز بدون تلاش ممکن نیست

انسانیت

چشمان سرشار از عشق

Maryam hasn't saved anything yet.