Asertivite

Motivace

Pusobeni behem prvniho kontaktu od Tonyho Achmata

Lucie hasn't saved anything yet.