“בגלל שנולדתי לתוך האימפריה הסבייטית המתפוררת למשפחה שחוותה, את הדיכוי של השלטון הסובייטי, מפעם בי רצון לפענח את המנגנונים שמפעילים משטרים טוטאליטאריים. העבודה שלי עוסקת בחיו של משורר שבעצם הקיום האינדוידואליסטי שלו הציג בפני העולם את האבסורדיות של המשטר שרדף אותו.”

“Since I was born into the deteriorating Siberian empire of a family that experienced the oppression of the Soviet regime, I have a deep desire to decipher the mechanisms used by totalitarian regimes. My work deals with the life of a poet whose very individual existence presented the absurdity of the regime which haunted him.”